Nabave

NABAVE U SKLOPU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020.

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne
Broj ugovora: KK.03.2.1.06.0169
Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.05.0169/PN3-2/2018
Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti ulaganjem u nove tehnologije
OIB korisnika: 46412753402
Naziv korisnika: MIRTA-KONTROL d.o.o.
Lokacija: Grad Zagreb
Kontakt telefon: +385 01 24 31 346
Email: info@mirta-kontrol.hr
Vrsta nabave: Robe, usluge
Datum objave: 24.09.2018.
Rok za dostavu ponuda: 14.10.2018. u 10h
Kratki opis nabave: Predmet nabave je ispitna laboratorijska oprema i edukacija zaposlenika sukladno priloženoj dokumentaciji za nadmetanje